هشدار به همکاران آریادژنت

هشدار به همکاران آریادژنت

همکاران ارجمند شرکت آریادژنت

بتازگی روی تعدادی از محصولات پارادوکس که همراه با لیبل و هولوگـرام رســـمی شـرکت آریادژنت می باشـد، مواردی از قبیل برچسب غیر اصل مشاهده شـــده است، که مبنــی بر گارانتی کوتاه مدت بر خلاف گارانتی اصلی می باشد.

لازم به ذکر است، هیچگونه مسئولیتی در قبال چنین اقداماتی از سمت نمایندگی رسمی محصولات پارادوکس، شرکت آریادژنت، مورد تاییـد نیســت! و همچنین گارانتــــی و تعمیر برای چنین محصــولاتی لحاظ نمی گردد!

نوشته های مرتبط