PA12

توضیحات

  • برای  2WPGM و MG 6130 و MG6160 و  SR 150
  • ولتاز خروجی 13.8 VDC با جریان حداکثر A1
  • 182.9 سانتی متر طول سیم